کردی کرمانجی را درست بنویسیم - قسمت اول

Ev cîh(cih) û warê me ye.     Kerema xwe, gohdarî(guhdarî) bikin!

 این جا و مکان من است.   لطفا،گوش کنید.

 3.قبل از حرف w حروف u و û نمی آیند و هر دو به i تبدیل می شوند.

Wusan(wisan) e.      Ev xwesûya(xwesiya) min e.

این طور/آن طور است.     این مادرزن من است.

 4.اگر فعل مرکب نقش اسم داشته باشد یا در جمله مجهول و سببی باشد به صورت پیوسته نوشته می شود اما اگر صرف شود جدا می گردد. مثال :

Hîn kirina(hînkirina) Kurmancî xweş e.یاددادن کرمانجی زیباست

Jînda Kurmancî hîn dike(hîndike).›

ژیندا(نام دختر به معنای میوه زندگی) کرمانجی یاد می دهد.

Xwendekar hatin agahdar kirin(hatin agahdarkirin).

دانشجویان مطلع شدند.

 Ez ê pirtûka xwe bidim çap kirin(çapkirin).

  من کتاب خود را  خواهم داد چاپ کنند.

 5.نشانه جنس کلمه(ê/yê ) برای مذکر و (a/ya) مونث همیشه به کلمه می چسبد اما به عنوان ضمیر ملکی جدا نوشته می شود.

Ev, pirtûka min e. این کتاب من است

Ev pirtûk, a min e.این کتاب مال من است

 

Çavkanî: http://dibistan.blogfa.com/

/ 0 نظر / 124 بازدید