مقایسه الفبای کرمانجی و الفبای انگلیسی

الفبای کرمانجی در مقایسه با الفبای انگلیسی سه دسته می باشند.

1. حروفی که در کرمانجی و انگلیسی یکسان نوشته و خوانده می شوند.

b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, z

b

d

f

g

h

k

l

m

n

p

r

s

t

v

w

z

ب

د

ف

گ

ه

ک

ل

م

ن

پ

ر

س

ت

ڤ

و

ز


     در این دسته از الفبا 16 حرف می باشد که در بر دارنده 52 درصد از الفبای کرمانجی می باشد. بنابراین دوستانی که می خواهند الفبای کرمانجی را بیاموزند، بیش از نیمی از الفبا را به آسانی می توانند فرا گیرند چرا که با الفبای انگلیسی یکسان بوده و تمام کسانی که الفبای انگلیسی را می دانند دیگر نیازی به فراگیری دوباره آن ندارند.

نکته: تلفظ این حروف در کرمانجی و فارسی یکسان می باشد به جز حرف «w» که در زبان فارسی بر زبان آورده نمی شود ولی در عربی و کوردی یکسان، با نماد «و» نوشته می شود؛  حرف «v» همان تلفظ واو فارسی را دارد که در عربی و کوردی با نماد «ڤ» نوشته می شود.

2. حروفی که در انگلیسی و کرمانجی یکسان نوشته می شوند ولی خواندن آن ها یکسان نیست.

a, c, e, i, j, o, q, u, x, y

a

c

e

i

j

o

q

u

x

y

آ

ج

فتحه ــَـ

کسره کوتاه ــِـ

ژ

ضمه کشیده ــُـ

ق

ضمه کوتاه ــُ

خ

ی

در این دسته 10 حرف دیده می شود که 32 درصد از الفبا را در برمی گیرد، در آموزش این حروف نیاز به اندکی تیزبینی می باشد چرا که در انگلیسی و کرمانجی یکسان نوشته می شوند ولی خواندن آن ها یکسان نیست.

نکته

  • حرف «a» در انگلیسی گاهی تلفظ «آ» را دارد و گاه تلفظ فتحه دارد ولی در کرمانجی تنها به صورت «آ» تلفظ می شود.
  • حرف «c» در انگلیسی دارای تلفظ «س» ، «ک» ، «ش» و «چ» می باشد ولی در کرمانجی همواره «ج» تلفظ می شود.
  • حرف «e» در انگلیسی معمولا «اِی» و کسره تلفظ می شود ولی در کرمانجی همواره تلفظ فتحه را دارد.
  • حرف «i» در انگلیسی معمولا تلفظ «یی» را دارد ولی در کرمانجی به صورت کسره کوتاه تلفظ می شود.
  • حرف «j» در انگلیسی معمولا «ج» تلفظ می شود ولی در کرمانجی «ژ» بر زبان آورده می شود.
  • حرف «o» در انگلیسی معمولا «ضمه» تلفظ می شود ولی در کرمانجی کمی کشیده تر از ضمه معمول تلفظ شده و خاص این زبان می باشد.
  • حرف «q» در انگلیسی تلفظ «کو» را دارد ولی در کرمانجی «ق» خوانده می شود.
  • حرف «u» در انگلیسی معمولا «یو» تلفظ می شود و گاه تلفظی بین«آ» و «اَ» ولی در کرمانجی به ضمه کوتاه تلفظ می شود.
  • حرف «x» در انگلیسی «اِکس» ، «گز» و «ز» تلفظ می شود ولی در کرمانجی تنها «خ» بر زبان رانده می شود.
  • حرف «y» در انگلیسی به صورت مصوت «یی» ، «آی» و «یه» تلفظ می شود ولی در زبان کرمانجی همواره به صورت صامت «ی» تلفظ می شود.

3. حروفی که ویژه زبان کرمانجی بوده و در الفبای انگلیسی دیده نمی شوند.

ç, ê, î, ş, û

û

ş

î

ê

ç

اُو

ش

یی

کسره ــِـ

چ

این دسته  5 حرف و 16 درصد از الفبای کرمانجی را دارا می باشد که در نوشتن زبان کرمانجی بسیار مهم می باشند چرا که نو بوده و برای کسانی که نخستین بار می خواهند الفبای کرمانجی را بیاموزند آشنا نمی باشند.

 نویسنده: ع. اسماعیلی

لینک های مفید برای آموزش الفبای زبان کرمانجی

Abêya (Elfabêya) Kurmancî

Alfabeya Zimanê Kurdî

Alfabe bi deng û wêne

Alfabeya kurdî û temrîn

Alfabeya Kurdî

ALFABEYA KURDÎ

Kîborda Kurmancî

/ 0 نظر / 73 بازدید