ضمیرتاکیدی و انعکاسی در کرمانجی

مثال :

Ez diçim zanîngehê. (من به دانشگاه می روم . ( در این جمله تاکید وجود ندارد

I go to the university.

Ez xwe diçim zanîngehê.  (من خودم به دانشگاه می روم.(کلمه خودم بر کلمه من تاکید می کند

I myself  go to the university.

در این مثال ها فعل رفتن فعل لازم است و نیازی به مفعول ندارد . اگر فعل متعدی باشد ضمیر مذکور تغییر نقش نیز می دهد

چند مثال دیگر :

Min xwe ew dît.  من خودم او را دیدم   I myself saw him/her.

Te xwe ew anî.   تو خودت آن را/او را آوردی   You yourself  brought him/her/it.

مثال :

Ez Rojînê dibînim. Ez dibînim. من روژین را می بینم. من او را می بینم.

I see Rojîn. I see her.

در این مثال، من (فاعل) و (روژین یا او را) مفعول است و می بینیم که فاعل و مفعول دو واحد جدا هستند. اما به این مثال توجه کنید :

Ez xwe di neynikê da dibînim. من خودم را  در آینه می بینم.  

I see myself in the mirror.

در این مثال، (من) فاعل است و (خودم را) مفعول. اما هر دو به یک شخص واحد اشاره می کنند یعنی شخص هم فاعل است و هم مفعول . به عبارتی بهتر همدیگر را منعکس می کنند. پس (خودم را) ضمیر انعکاسی است.

به این مثال دقت کنید و با مثال بالا مقایسه نمایید :

Min xwe di neynikê da dît. (من خودم در آینه دیدم.(یعنی من خودم آن را در آینه دیدم

ضمیر خط کشیده شده برای تاکید است.

Min xwe xwe di neynikê da dît.  من خودم خودم را در آینه دیدم.

ضمیر اول تاکیدی و ضمیر دوم انعکاسی است.

 گاهی با افزودن پیشوند (bi) به این ضمایر معنای آنها نیز تغییر می کند.

مثال :

Ez bixwe diçim zanîngehê. من خودم(به تنهایی/تنها) به دانشگاه می روم.

I go to the university by myself.

در این حالت معنای (به تنهایی/تنها) نیز به صورت ضمنی به ضمیر افزوده می شود.

چند مثال دیگر :

Min bixwe ew dît.  من خودم (به تنهایی/تنها) او را دیدم

Min bixwe xwe dît.   من خودم (به تنهایی/تنها) خودم را دیدم

با این توصیف ضمایر تاکیدی و انعکاسی در کرمانجی عبارتند از :

Ez xwe Tu xwe Ew xwe Em xwe Hûn xwe Ew(an) xwe

خودم

خودت

خودش

خودمان

خودتان

خودشان

Min xwe Te xwe Wî xwe

Wê xwe

Me xwe We xwe Wan xwe

 

و حالت دیگر که معنای ضمنی (به تنهایی/تنها را) به ضمیر می افزاید چنین است :

Ez bixwe Tu bixwe Ew bixwe Em bixwe Hûn bixwe Ew(an) bixwe

من خودم (به تنهایی)

تو خودت(به تنهایی)

او خودش(به تنهایی)

ما خودمان(به تنهایی)

شما خودتان(به تنهایی)

ایشان خودشان (به تنهایی)

Min bixwe Te bixwe Wî bixwe

Wê bixwe

Me bixwe We bixwe Wan bixwe

 www.dibistan.ir

/ 0 نظر / 59 بازدید