بررسی نمادهای نوشتاری در الفبای کُرمانجی و فارسی

فارسی

تعداد

کُرمانجی

تعداد

آ ا ﺎ ﺂ

4

A a

2

ﺏ ﺐ ﺑ ﺒ

4

B b

2

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

4

P p

1

ﺕ ﺖ ﺗ ﺘ

4

T t

2

ﺙ ﺚ ﺛ ﺜ

4

-

0

ﺝ ﺞ ﺟ ﺠ

4

C c

1

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

4

Ç ç

1

ﺡ ﺢ ﺣ ﺤ

4

H h

2

ﺥ ﺦ ﺧ ﺨ

4

X x

1

ﺩ ﺪ

2

D d

2

ﺫ ﺬ

2

 -  0

ﺭ ﺮ

2

R r

2

ﺯ ﺰ

2

Z z

1

ﮊ ﮋ

2

J j

2

ﺱ ﺲ ﺳ ﺴ

4

S s

1

ﺵ ﺶ ﺷ ﺸ

4

Ş ş

1

ﺹ ﺺ ﺻ ﺼ

4

-

0

ﺽ ﺾ ﺿ ﻀ

4

-

0

ﻁ ﻂ ﻃ ﻄ

4

-

0

ﻅ ﻆ ﻇ ﻈ

4

-

0

ﻉ ﻊ ﻋ ﻌ

4

-

0

ﻍ ﻎ ﻏ ﻐ

4

-

0

ﻑ ﻒ ﻓ ﻔ

4

F f

2

ﻕ ﻖ ﻗ ﻘ

4

Q q

2

ﻙ ﻚ ﻛ ﻜ

4

K k

1

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

4

G g

2

ﻝ ﻞ ﻟ ﻠ

4

L l

2

ﻡ ﻢ ﻣ ﻤ

4

M m

2

ﻥ ﻦ ﻧ ﻨ

4

N n

2

ﻭ ﻮ

2

V v

1

ﻩ ﻪ ﻫ  ﻬ

4

H h

2

ﯼ ﯽ ﻳ ﻴ

4

Y y

2

أ إ ﺄ ﺈ

4

-

0

ؤ ﺆ

2

-

0

ﺉ ﺊ

2

-

0

ء ﺋ ﺌ ة

4

-

0

ﮤ ﮥ

2

-

0

ﱞ  ﱟ  ﱠ  ﱡ  ًٌَُّْ  ﱢ

6

-

0

      ـً   ـٍ  ـٌ

3

-

0

 اَ ـَ فتحه

2

E e

2

اِ ـِ کسره

2

Ê ê

2

اُ  ـُ ضمه

2

U u

1

ﷲ ﻵ ﻶ ﻷ ﻸ ﻹ ﻺ ﻻ ﻼ

9

-

0

کسره ضعیف

0

I i

2

و با غنچه کردن لب

0

W w

1

اُو (مصوت کشیده)

0

Û û

2

یی (مصوت کشیده)

0

Î î

2

جمع

154

 

52

 در بر آوردی ساده در می یابیم نماد های نوشتاری الفبای فارسی به حدود صد و پنجاه نماد می رسد، هر چه تعداد این نماد ها بیش تر باشد آموختن زبان و گسترش آن دشوار تر خواهد شد ولی در زبان کُرمانجی این تعداد به حدود پنجاه نماد می رسد بنابراین تعداد نمادهای نوشتاری در زبان کُرمانجی نزدیک به یک سوم  نمادهای نوشتاری فارسی می باشند.

الفبای کُرمانجی در بر دارنده ی حرف هایی بدین گونه می باشد.

الفبای کُرمانجی، با حروف لاتینی (Alfabê ya kurdî) از ۳۱ حرف تشکیل می‌شود:

a

b

c

ç

d

e

ê

f

g

h

i

î

j

k

L

m

آ

ب

ج

چ

د

اَ

ئێـ

ف

گ

ح

اِ

یی

ژ

ک

ل

م

n

o

p

q

r

s

ş

t

u

û

v

w

x

y

z

 

ن

ئۆ

پ

ق

ر

س

ش

ت

و

وو

ڤ

ـو

خ

ى

ز

 

الفبای کُرمانجی دارای ۸ مصوت است:

کُرمانجی

a

e

ê

i

î

o

u

û

فارسی

آ مصوت بلند

أ فتحه

إ (کسره)

کسره ضعیف

‌یی مصوت بلند

أ با غنچه کردن لب

اُ ضمه

اُو مصوت بلند

 و نیز دارای ۲۳ صامت است:

کُرمانجی

b

c

ç

d

f

g

h

j

k

l

m

n

p

q

r

s

ş

t

v

w

x

y

z

فارسی

ب

ج

چ

د

ف

گ

ه

ژ

ک

ل

م

ن

پ

ق

ر

س

ش

ت

و (صامت(

و ( (window

خ

ی (صامت(

ز

نکته ای که در الفبای کُرمانجی ذهن نوآموزان را مشغول می کند نداشتن چهار حرف صامت (ç, k, p, t)  خشک آوا می باشد. همچنین یک مصوت (یی ضعیف) که مانند (ê, şêr, sêv) کسره نوشته می شود. نبود این حروف به جهت اقتصاد الفبایی و ساده تر شدن نوشتار کُرمانجی می باشد همچنین در دیگر گویش های زبان کُردی این حروف وجود ندارد.

نویسنده: ع. اسماعیلی

دانلود مقاله های آموزش الفبای کُرمانجی

/ 0 نظر / 92 بازدید